Späť na články

Aktuálne informácie o daňových povinnostiach pre občanov Ukrajiny pracujúcich na Slovensku

Dĺžka pobytu mnohých občanov Ukrajiny na Slovensku v týchto dňoch prekračuje 183 dní. Ak vykonávajú pre svojho ukrajinského zamestnávateľa závislú činnosť na území Slovenska, prináša to dopady v oblasti dane z príjmov.

Občania Ukrajiny so štatútom dočasného útočiska (spočiatku mali v dokladoch uvedené „odídenec“), ktorí sa na Slovensku zdržiavajú viac ako 183 dní a súčasne pracujú pre svojho ukrajinského zamestnávateľa „na diaľku“, sa dostávajú do situácie, kedy je potrebné myslieť na daňové povinnosti.

Keďže v tejto súvislosti nebolo doposiaľ vydané žiadne špecifické stanovisko Finančnej správy SR či Finančného riaditeľstva SR, ani nebola schválená žiadna špecifická legislatívna úprava, ktorá by zjednodušila situáciu týchto osôb na Slovensku, je potrebné vychádzať zo všeobecných ustanovení daňovej legislatívy.

Podľa zákona o dani z príjmov sa za daňového rezidenta považuje osoba, ktorá má na Slovensku trvalý pobyt, bydlisko, alebo sa tu obvykle zdržiava (183 dní strávených na Slovensku v roku 2022). Nakoľko pobyt týchto osôb od začiatku konfliktu môže už prekročiť 183 dní, je potrebné pristúpiť k určovaniu rezidencie podľa Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia na Slovensku uzatvorenej medzi Ukrajinou a Slovenskou republikou. Rozumieme, že keby konflikt na Ukrajine nevznikol, tieto osoby by na Slovensko neprišli, nezostávali by tu a ich väzby vo väčšine prípadov naďalej ostávajú silnejšie na Ukrajine.

Vo väčšine prípadov teda u osôb so štatútom dočasného útočiska k presunu daňovej rezidencie na Slovensko nepríde. Toto je však veľmi všeobecný záver a situáciu každého jednotlivca treba posudzovať osobitne, nakoľko aj minimálna zmena v osobnej situácii (napr. strata stáleho bytu na Ukrajine) môže mať za následok vznik daňovej rezidencie na Slovensku.

Aj daňový nerezident môže mať povinnosť zdaňovať príjmy na Slovensku. U slovenských daňových nerezidentov príjem za prácu vykonanú na území Slovenskej republiky (za predpokladu, že je vyplácaný spoločnosťou sídliacou na Ukrajine, ktorá nemá na Slovensku stálu prevádzkareň) nie je zdaniteľný na Slovensku, pokiaľ táto činnosť nepresiahne 183 dní.

Kritérium 183 dní v súčasnosti dosiahli mnohí zamestnanci ukrajinských spoločností pracujúci na diaľku na Slovensku. Toto môže mať daňové dopady nielen na fyzické osoby - zamestnancov, ale aj na ich ukrajinských zamestnávateľov. Daňové povinnosti je potrebné začať plniť na mesačnej báze, nielen v ročnom daňovom priznaní fyzických osôb. Odporúčame preto správne nastaviť platenie preddavkov na daň na Slovensku takýchto zamestnancov.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa určenia daňovej rezidencie či zdaňovania príjmov občanov Ukrajiny na Slovensku, neváhajte sa obrátiť na Global Mobility Services team spoločnosti KPMG na Slovensku.

Máte otázku? Napíšte nám.

Vaše otázky zodpovedia naši odborníci

Spýtajte sa nás
Zdieľať článok

Mohlo by vás zaujímať